خبر

تحقق 107 درصدی درآمد مالیاتی در سال گذشته/ 208 هزار میلیارد تومان انواع اوراق منتشر شد + نمودار

تحقق ۱۰۷ درصدی درآمد مالیاتی در سال گذشته/ ۲۰۸ هزار میلیارد
تومان انواع اوراق منتشر شد + نمودار

به گزارش خبرنگار اقتصادی آبرند به نقل از خبرگزاری تسنیم، بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها برای تولید پول و ثروت نیاز به منابع مالی دارند. وجود منابع مالی به یک کسب و کار اجازه می‌دهد پرسنل مورد نیاز خود را استخدام کند، کالاها یا دارایی‌های لازم را خریداری نماید، هزینه‌های جاری را پرداخت کند و فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه دهد.

از آنجا که هر کسب و کاری در ابتدای فعالیت خود به سرمایه و پول نیاز دارد تا بتواند به رویاها و چشم‌اندازهای خود برسد، استفاده از ابزارهای تامین مالی در هر سیستم اقتصادی بسیار بااهمیت می‌باشد. شرکت‌های فعال تجاری نیز برای توسعه بازار، مدرن‌سازی تکنولوژی، افزایش کیفیت محصولات، تولید محصولات جدید و رشد سودآوری خود نیاز به منابع مالی دارند. همچنین سرمایه‌گذاران در پروژه‌های اقتصادی ازجمله دولت برای اجرای طرح‌های خود نیاز به سرمایه و پول خواهند داشت. در یک جمله تامین مالی (فاینانس) به فرآیند فراهم آوردن منابع مالی یا پول جهت ایجاد یا توسعه فعالیت‌های تجاری، سرمایه‌‎گذاری یا خرید گفته می‌شود.

مخارج دولت در زیرساخت های عمومی،خصوصی، آموزش، بهداشت‌ودرمان و … می تواند زیربنای رشد باشد، لیکن روش های مختلف تأمین مالی این مخارج، به گونه ای متفاوت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند و تاثیر بسزای دولت را در این امر نشان می‌دهد.

تامینمالیدولتازمحل درآمدهای مالیاتی در سال ۹۹

در همین راستا وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در طول یک‌سال گذشته و میزان تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات معوق برای حمایت از بخش تولید و نظام‌مند کردن بخشودگی جرایم مالیاتی وصول شد. همچنین تحقق ۱۰۷ درصدی و وصول بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی شامل منابع واریزی به خزانه و تهاتر بدون لحاظ درآمدهای گمرکی از عملکرد وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در سال ۹۹ بوده‌ است.

تحقق۱۰۷درصدیووصولبیشاز۱۹۲هزارمیلیاردتوماندرآمدهایمالیاتیشامل منابعواریزیبهخزانهوتهاتربدونلحاظدرآمدهایگمرکیدرسال۱۳۹۹(دراینارتباط ۱۸۸هزارمیلیاردتومانوصولتوسط سازمانامورمالیاتیو۴٫۱هزارمیلیاردتومانتهاتر صورتپذیرفتهاست)

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تحقق 107 درصدی درآمد مالیاتی در سال گذشته/ 208 هزار میلیارد
تومان انواع اوراق منتشر شد + نمودار

وصولبیشاز۱۲هزارمیلیاردتومانمالیاتمعوقدرراستایحمایتازبخشتولید، نظاممندکردنبخشودگیجرائممالیاتی،وصولمطالباتمعوقوحداقلکردنتشریفات اداریباحذفتشخیصهایممیزی.

دژپسند اضافه کرد: در راستای توسعه و استقرار نظام خود اظهاری به جای تشخیص علی‌الراس  )اجرای ماده ۹۷ ق.م.م(  از مجموع ۳/ ۳ میلیون اظهارنامه و فرم مالیاتی  )موضوعتبصرهماده ۱۰۰ ق.م.م( دریافتی در سال ۹۹ بیش از ۵/ ۱ میلیون نفر از مودیان خرد و بیش از ۴/ ۱ میلیون اظهارنامه مالیاتی درراستایاجرایمفادماده ۹۷ ق.م.م با استفاده از موتور ریسک طرح جامع مالیاتی، با لحاظ الگوی مدیریت ریسک و تمکین مالی بدون رسیدگی پذیرفته شد که میزان اظهارنامه‌های مودیان مالیاتی که بدون رسیدگی پذیرفته شده حدود ۸۴ درصد بوده‌ است.

تامینمالیدولتازمحلانتشاراوراقمالیاسلامی در سال ۹۹

 دژپسند با بیان اینکه برای تامین مالی غیرتورمی بودجه دولت و با تاکید بر حفظ پایداری بدهی در سال ۹۸ حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شد گفت: در سال گذشته این عدد به بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسید و با احتساب اسناد تسویه خزانه به مبلغ ۷/ ۹ میلیارد تومان، جمع تامین مالی با استفاده از انواع اوراق به بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسید.

به منظورتامینمالیغیرتورمیبودجهدولتوباتاکیدبرحفظپایداریبدهیدرسال ۱۳۹۸ حدود۸۲هزارمیلیاردتوماناوراقمالیاسلامیانتشاریافتدرحالیکهدرسال۱۳۹۹، بیشاز۱۹۹هزارمیلیاردتوماناوراقمالیاسلامیمنتشرشده است.

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تحقق 107 درصدی درآمد مالیاتی در سال گذشته/ 208 هزار میلیارد
تومان انواع اوراق منتشر شد + نمودار

 

دژپسند با اشاره به عملکرد ۴/ ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی سازمان خصوصی‌سازی در سال گذشته اظهار کرد: ۶/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از این درآمد صرف واگذاری نقدی بابت واریز به حساب خزانه و هدفمندی یارانه‌ها، ۲۹ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام شرکت‌های متعلق به دولت جهت تهاتر بدهی به بانک‌ها، ۴/ ۳۷ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی دولت به تامین اجتماعی و ۴/ ۱۱ هزار میلیارد تومان تهاتر بدهی با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شده است.

عملکردبیشاز۱۲۷٫۴هزارمیلیاردتومانیسازمانخصوصی‌سازیدرسال۱۳۹۹که بخشعمدهآنبهشرحزیرمیباشد:

– ۴۹٫۶هزارمیلیاردتومانواگذارینقدیبابتواریزبهحسابخزانهوهدفمندییارانهها.

-۲۹هزارمیلیاردتومانواگذاریسهامشرکتهایمتعلقبهدولتجهتتهاتربدهیبهبانک ها.

– ۳۷٫۴هزارمیلیاردتومانتهاتربدهیدولتبهتامیناجتماعی.

– ۱۱٫۴هزارمیلیاردتومانتهاتربدهیباسازمانتامیناجتماعینیروهایمسلح)ساتا(.

تحقق۱۱۶درصدیمنابعپیشبینی شدهدرقانونبودجهسال۱۳۹۹کلکشوردر خصوصوصولسودسهامشرکتهایدولتیتوسطخزانه‌داریکلکشور )میزانوصولبیش از۱۵۷هزارمیلیاردریال(.

براساسآخرینآمارواطلاعاتموجودوقطعینشده،درسال۱۳۹۹حدود۸۰درصد تأمینمالیتوسطوزارتاموراقتصادیوداراییانجامپذیرفت.

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تحقق 107 درصدی درآمد مالیاتی در سال گذشته/ 208 هزار میلیارد
تومان انواع اوراق منتشر شد + نمودار

 

تأمینمالیدولتازمحلفروشنقدیاوراق

وزیر امور اقتصادی‌ و داراییبیان داشت: در سال گذشته ۳/ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نقدی اوراق برای تامین مالی دولت به فروش رسید که حدودا نیمی از آن در بازار پول و نیمی دیگر در بازار بدهی (سرمایه) به فروش رفته است.

برای اولین بار در کشور به طور همزمان حراج و عرضه اوراق در هر دو بازار سرمایه و پول انجام شده است.

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - تحقق 107 درصدی درآمد مالیاتی در سال گذشته/ 208 هزار میلیارد
تومان انواع اوراق منتشر شد + نمودار

با ایجاد سامانه جامع اطلاعات دستگاه‌های اجرایی (سادا) و ایجاد حساب کاربری و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی تا دی سال گذشته تعداد ۴۴۸٫۸۹۳ ملک دولتی ثبت شد که از این تعداد ۲۲٫۸۹۳ ملک در یک‌سال اخیر شناسایی و ثبت شده است. همچنین ۲۲۱۱ املاک مازاد و غیرقابل استفاده به ارزش برآوردی ۱۴٫۴۷۲ میلیارد تومان شناسایی و مجوز فروش آن صادر شده است که تاکنون ۱٫۴۰۸ میلیارد تومان از این محل به حساب خزانه واریز شده است.

درسال۱۳۹۹تعداد ۲۲۱۱ فقرهاملاکمازادوغیرقابلاستفادهدولتبهارزشبرآوردی۱۴٫۴۷۲میلیاردتومانشناساییومجوزفروشآنهاصادرشدهکهتاکنونبیشاز۱٫۶۰۰میلیارد تومانازاینمحلبهحسابخزانهواریزشدهاست.

 منبع: خبرگزاری تسنیم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا