فولاد و صنایع معدنی

صـادارت و فروش و ذخیره و استخراج فولاد و صنایع معدنی ،بـه منظور دسترسي به نقدينگي بيـشتر، فنـاوري توليـد، رابطـه عميقتـر بـا مـشتري توسـعه پايـدار اسـتراتژي شـركت، رقابـت بـين المللـي تنـوع محـصولات انجـام مـي پـذيرد

دکمه بازگشت به بالا