خانه سلامت و بهداشت مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی

مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی

حوزه مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی به دنبال برطرف کردن نیازهای پزشکی در زمینه طراحی، ساخت و نگهداری تجهیزات و ابزارهای پزشکی برای کاربردهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها به کمک علوم مهندسی است.