Image

آموزش برگرداندن Show Image به نتایج جستجوی گوگل


بیش از یک دهه است که موتور جستجوی گوگل، و بخش جستجوی تصویری آن در فضای اینترنت وجود دارد و ما از مزایای فوق العاده آن بهره مند هستیم. اما اگر روزهای اخیر سری به گوگل زده باشید متوجه می شوید که دکمه مشاهده عکس یا Show Image در آن پنهان شده است. البته ما دست به کار شدیم تا کاری کنیم که این ویژگی مهم را به جای قبلی خود برگردانیم. 

گویا آی تی: زمانی که شما بر روی این دکمه در صفحه نتایج جستجو کلیک کنید می توانید تصویر را به درستی و در اندازه واقعی از هاستی که در آن بارگزاری شده است مشاهده کنید:

مشاهده تصویر در گوگل

نمونه ای از تصاویر که به صورت مستقیم از هاست سایت نمایش داده می شود را در بالا مشاهده می کنید. آن چه که زیر آن خط کشیده شده نام عکس است.

دقیقا چند ساعت بعد از این که گوگل طی بروز رسانی و تصمیماتی که اتخاذ کرده بود تا این قابلیت را از نتایج جستجو حذف کند، توسعه دهندگان افزونه های مرورگر اقدام به ایجاد و نوشتن افزونه ای کردند که این مشکل را حل می کند.

بدین صورت افزونه مورد نظر با نام “View Image” در خانه افزونه های گوگل افزوده شد.

“View Image”

با نصب این افزونه روی مرورگر گوگل کروم تان و به صورت تکمیلی یک بار باز و بسته کردن مرورگر ( البته گاهی اوقات ) می توانید دکمه “View Image” را بر روی نتایج جستجو برای تصاویر دوباره در اختیار بگیرید.

برای استفاده از این افزونه لازم است که ابتدا، وارد سایت شوید ( روی لینک بالا کلیک کنید ) و بعد مطمئن باشید که وارد اکانت گوگلی تان شده اید. این ورود باید از طریق مرورگر گوگل کروم صورت بگیرید. بعد باید روی عبارت Add to Chrome در سمت راست کلیک کنید.

بعد از طی شدن چند ثانیه مرورگر افزونه را پذیرفته و بعد هر چه را که در گوگل کروم جستجو کنید با این عبارت می توانید مشاهده کنید.

ما این کار را بر روی آخرین ورژن از مرورگر گوگل کروم انجام دادیم و در زیر می توانید تصویر قبل و بعد از استفاده از افزونه را مشاهده کنید:

ممکن است افزونه مشابهی نیز روی کار بیاید که برای سایر مرورگر ها نظیر فایرفاکس این مشکل را حل کند. البته من به شما قول می دهم که برای حل این معضل هر آموزش جدیدی را که دیدم آن را در اختیار شما قرار دهم و این مقاله را آپدیت کنم.

در این باره نیز شما تجربیات و ابزارهایی که می شناسید را با ما در میان بگذارید و این مطلب را روی شبکه های اجتماعی نشر دهید.

منبعلینک منبع

Create a java image from a RTP paket (h264) (pure Java?)


Does someone know, how is it possible to create an Java image from a RTP paket, without external librarys?

The RTP- payload (content) and length are available, the RTP stream is h264.

I found some code like that below, but it looks like for me, that this code works only for mjpeg stream? right, wrong?:

 int payload_length = rtp_packet.getpayload_length();
 byte [] payload = new byte[payload_length];
 rtp_packet.getpayload(payload);

 Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
 Image img = toolkit.createImage(rtp_packet.payload, 0,rtp_packet.getpayload_length());

if i execute this code, a receive the following exception:

java.lang.IllegalArgumentException: Width (-1) and height (-1) cannot be <= 0
at java.awt.image.DirectColorModel.createCompatibleWritableRaster(DirectColorModel.java:1016)
at java.awt.image.BufferedImage.<init>(BufferedImage.java:324)
at extern.UDPClient.toBufferedImage(UDPClient.java:133)
at extern.UDPClient.receive(UDPClient.java:110)
at extern.UDPClient.<init>(UDPClient.java:66)

Extra informations:

RTP.paket.length=1012

Payload_type=96

as far as i search for answers, looks like i need an additional library. What is meaning for me, pure java doesnt work, right or wrong?
JCodec looks good, but also there i am unable to find a method, which take the raw rtp.payload and creates me an java image :/

thanks for your help and timeلینک منبع

parsing – stuck with simple bing image parser in python


Hey guys thanks for everyone taking the time to helps us newbies who try to learn!! I have this bing image parser in python and it returns this error

% (filename if filename else fp))

OSError: cannot identify image file <_io.BytesIO object at 0x027A9F30>

I just cant figure out what is wrong…. This is the script:

from PIL import Image
from io import BytesIO
import os

search= input("what to search for")
param={"q": search}
r=requests.get("https://www.bing.com/images/search",params=param)
soup=BeautifulSoup(r.text,"html.parser")
links=soup.findAll("a",{"class":"thumb"})
for item in links:
  img=requests.get(item.attrs["href"])
  title=item.attrs["href"].split("/")[-1]
  img=Image.open(BytesIO(img.content))
  img.save(os.path.join("C:","mydir"),img.format)لینک منبع

python – remove moving objects using warped perspective image


I want to remove moving-objects from movie-frames I have. To do so, I find the matching key-points between 2 images, use RANSAC to remove outliers, and warp the perspective of image A to image B’s perspective to get a warped image.

Now I want to that warped image to be in the same size of the src,dst images but that’s not what I get:enter image description here

Eventually I want to have a full warped image from several frames, and to use it to remove objects that move from frame to frame.

  # find key points + features of a given image
def get_keyPoints_and_features(img):
  descriptor = cv2.xfeatures2d.SIFT_create()
  kps, features = descriptor.detectAndCompute(img, None)
  kps = np.float32([kp.pt for kp in kps])
  return kps, features

# match key points of 2 images 
def match_key_points(a, b, ratio = 0.75):
  # unpack 
  kpsA, featuresA = a
  kpsB, featuresB = b

  matcher = cv2.DescriptorMatcher_create("BruteForce")
  rawMatches = matcher.knnMatch(featuresA, featuresB, 2)
  matches = []

  # remove outliers using RANSAC
  for m in rawMatches:
    if len(m) == 2 and m[0].distance < m[1].distance * ratio:
      matches.append((m[0].trainIdx, m[0].queryIdx))

  # must have more than 4 matches
  # the more matches we have, the more noise robust it will be
  assert(len(matches) > 4)
  ptsA = np.float32([kpsA[i] for (_, i) in matches])
  ptsB = np.float32([kpsB[i] for (i, _) in matches])
  (H, status) = cv2.findHomography(ptsA, ptsB, method = cv2.RANSAC, 
                    ransacReprojThreshold = 0.4)
  return matches, H

# warp src image to have perspective like dst image using the 
# homogrpahy between both images
def warp_perspective(src, dst):
  # read images
  a,b = cv2.imread(src), cv2.imread(dst)

  # generate key points and features
  kps_and_features_a = get_keyPoints_and_features(a)
  kps_and_features_b = get_keyPoints_and_features(b)

  # get homography
  _, H = match_key_points(kps_and_features_a, kps_and_features_b)

  warped = cv2.warpPerspective(a, H, (a.shape[1], a.shape[0]))
  inv_warped = cv2.warpPerspective(warped, inv(H), (a.shape[1], a.shape[0]))

  cv2.imshow("a", a)
  cv2.imshow("b", b)
  cv2.imshow("warped", warped)
  cv2.imshow("inv_warped", inv_warped)
  cv2.moveWindow("a",0,0)
  cv2.moveWindow("b",0,370)
  cv2.moveWindow("warped",600,0)
  cv2.moveWindow("inv_warped",600,370)
  cv2.waitKey(0)
  cv2.destroyAllWindows()

def main():
  # get images
  path = r'C:UsersNaftalisDesktopComputer VisionMovie3'
  images = [os.path.join(path, file) for file in os.listdir(path)]
  warp_perspective(images[0], images[1])

main()لینک منبع

Image in React Native Android


I have the following line of code in my sample demo app to display a static image from asset folder.

 <Image source={require('./assets/sample.png')} style={{width: 400, height: 450 , padding:10}}/>

and my project structure looks like this:-

Image in React Native Asset Folder

After i tried to bundle the app for offline apk using the below command:-

 react-native bundle --platform android --dev false --entry-file index.js --bundle-output [path for bundle output] --assets-dest [assets-path for image files] 

I have the following structure in draw able folder

Generated Image in Android-drawable folder

The confusion here is why react native changes the image name when bundling in this way.And i am not able to see the image after offline bundle please guide me on this as i have googled enough but not able to understand the behaviour.لینک منبع

android – How to use different style/color for text and image in pressed ListItem


Am working on a Android SDK 17+ app. A ListView uses a BaseAdapter instance to manage its items. Each item is a simple layout which only includes a TextView. The TextView uses its CompoundDrawable to show an icon.

How can I both change the text and icon/drawable color when an item is pressed/highlighted?

Activity

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  ...
  listView= (ListView)findViewById(R.id.listView);
  listView.setAdapter(new MyListAdapter(this));
  ...
}

private static class MyListAdapterextends BaseAdapter {
  ...

  @Override
  public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    ViewHolder viewHolder;

    if (convertView == null) {
      LayoutInflater inflater = (LayoutInflater)context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
      convertView = inflater.inflate(R.layout.listitem__textItem, null);

      viewHolder = new ViewHolder();
      viewHolder.textView = (TextView)convertView.findViewById(R.id.textView);
      convertView.setTag(viewHolder);
    } else {
      viewHolder = (ViewHolder)convertView.getTag();
    }

    ...
}

static class ViewHolder {
  TextView textView;
}

listitem__textItem.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout ...>
  ...
  <TextView
    ...
    android:background="@drawable/itemselector_bg" 
    android:textColor="@drawable/itemselector_text"
    android:drawableTop="@drawable/someIcon"
    ... />
</RelativeLayout>

itemselector_bg.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:state_pressed="true" android:drawable="@color/blue" />
  <item android:drawable="@color/white" />
</selector>

itemselector_text.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:state_pressed="true" android:color="@color/white" />
  <item android:state_focused="true" android:color="@color/white" />
  <item android:color="@color/red" />
</selector>

Problem 1:
While changing the background by using @drawable/itemselector_bg works without a problem, using @drawable/itemselector_text to change the text color does not work.

Problem 2:
How can I change the icon color when pressed/focused?لینک منبع

دانلود سورس تبدیل عکس ها به پی دی اف اندروید codecanyon – Image to PDF Converter


Updated to ۲۵ November 17

Image to PDF Converter is a tool to create PDF file From list of Images without any limitation and its free 100% . you also can view your PDF Document inside the app . and also ability to send your PDF via email or other service . and you can generate PDF Document without internet connection.

Demo: https://codecanyon.net/item/image-to-pdf-converter-with-native-ads/20420928

جهت دریافت آخرین ورژن این سورس کد می توانید آنلاین پرداخت کنید و لینک دانلود را دریافت نمایید.

 

خرید نسخه اندروید :

۳۵,۰۰۰ تومان – خرید و دانلود پرداخت

مورد به سبد خرید اضافه شد

نوشته دانلود سورس تبدیل عکس ها به پی دی اف اندروید codecanyon – Image to PDF Converter اولین بار در اسکریپت باران | دانلود اسکریپت و سورس کد های اندروید پدیدار شد.لینک منبع

php – Opencart 2.3.0.2 : Category image on product pages


I kinda know this should be a fairly simple thing to do, but in my opencart 2.3.0.2 webshop, I want to display the category image on product pages.

But i cant find how to retrieve the image…. At this moment i have this piece of code :

 <div class="catthumb">
  <?php if ($thumb) { ?>
 <div class="category-bg" style="  
   background: url('<?php echo $thumb; ?>') no-repeat center center; 
   -webkit-background-size: cover;
   -moz-background-size: cover;
   -o-background-size: cover;
   background-size: cover;
   filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src="http://stackoverflow.com/.<?php echo $thumb; ?>", sizingMethod='scale');
   -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='<?php echo $thumb; ?>', sizingMethod='scale')";">
 </div>
  <?php } ?>

But this displays the poduct thumb, instead of the category thumb, the product belongs to.

So the question is how to get the category image there?

Thanks in advance!لینک منبع

External css background image not working in IE internet Explorer


<!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
  <link rel="stylesheet" href="https://ds1.truefitcorp.com/store-nem/6.24.0.3/resources/store/nem/css/fitrec-responsive.css">
 </head>
 <body>
   <div class="tfc-cfg-widget tfc-fitrec-result">
   <div class="tfc-cfg-logo"></div>
   <p>Which Size Fits Me?</p>
   <div>
 </body>
</html>

inside external css we have background image for class tfc-cfg-logo but IE alone we background image not working all the browsers checking for image in external image but IE checking in my code base.
inside external css like this

 .tfc-cfg-widget.tfc-fitrec-result .tfc-cfg-logo {
  background-image: url(../images-snapshot/responsive/logo/bg-logo-red.svg);
 }

required output is T logo in IE enter image description hereلینک منبع