Month: فروردین ۷۷۷

اعلام علاقمندی به شرکت در آزمون عملی رشته های هنر (آزمون سراسری ۱۳۹۶)داوطلب گرامی در صورتی که برایاولین بار برای اعلام علاقمندی به شرکت در آزمون عملی رشته های هنر (آزمون سراسری ۱۳۹۶) اقدام می نمایید می توانید از یکی از روش های اول و دوم استفاده نمایید


برای ویرایش اطلاعات می توانید از هر سه روش برای ورود به سامانه استفاده نمایید


برای دریافت پرینت اعلام علاقمندی به شرکت در آزمون عملی رشته های هنر (آزمون سراسری ۱۳۹۶) باید بعداز تایید اطلاعات ویرایشی، پرینت دریافت نماییدلینک منبع

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت در آن دسته از كد رشته‌هاي امتحاني داراي شرايط خاص و بورسيه به همراه برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي ذيربط و همچنين تاريخ ، زمان و محل مصاحبه و يا برگزاري آزمون عملي و يا پروژه در كد رشته‌هاي امتحاني ۱۱۳۱، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴ آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۶اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اسامي معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت در آن دسته از كد رشته‌هاي امتحاني داراي شرايط خاص و بورسيه به همراه برنامه زماني انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش رشته‌هاي ذيربط و همچنين تاريخ ، زمان و محل مصاحبه و يا برگزاري آزمون عملي و يا پروژه در كد رشته‌هاي امتحاني ۱۱۳۱، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴
آزمون ورودي دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۱۳۹۶لینک منبع